I hear all your prayers
because I'm each one of you. Creation's not something I did, is something that I do.
like
like
like
like
like
"   I never change, I simply become more myself.   "
Joyce Carol Oates (via hyyerclass)
like
like
like
like